Javni poziv Opštine Bratunac

18.09.2019 Piše: urednik

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац за период 2017.-2022.год. који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу и на основу споразума између Општине Братунац, УНДПа (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD) и Удружења жена „Подриње 1“ Скелани осигурана су средства за спровођење пројекта „Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“, у циљу повећања производње малине на подручју општине Братунац, те на основу члана 67. Статута општине Братунац ( „Службени Гласник општине Братунац“, бр.10/2017 ) Начелник општине Братунац расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп са могућношћу наводњавања.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:

Да је незапослена особа или особа са минималним примањима;
Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у општини Братунац или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопртивредних газдинстава;
Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за производњу малине са лако приступачном водом за наводњавање;
Да обавезно присуствује едукацији из области производње малине која ће бити организована у склопу активности овог пројекта;
Општина Братунац, УНДП и УЖ „Подриње 1“ су носиоци активности везаних за пројекат.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА МАЛИНЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева

а) погодност властитог земљишта за производњу малине и могућност наводњавања

(утврђује Комисија за додјелу садница малине на лицу мјеста) 1-3 бодa,

- слаби услови (велики нагиб, неприступачна вода за наводњавање ) 1 бод

- добри услови (релативно велики нагиб, лоше приступачна вода за наводњавање) 2 бода,

- jakо добри услови (благи нагиб, лако приступачна вода за наводњавање) 3 бода.

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за производњу малине или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

Подносилац захтјева незапослен ( вријеме проведено на бироу за запошљавање ), od 1-4 бодa,

- од 0-3 год. 1 бод,

- од 3-6 год. 2 бода,

- од 6-10 год. 3 бода,

- више од 10 год. 4 бода,

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање добија се по 1 бод.

- за сваког издржаваног члана породице (незапослене особекоје се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање – домаћице, дјеца, ученици и сл.) за сваког издржаваног члана породице – 1 бод.

Младе особе животне доби до 35 година – 5 бодова;
Ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода;
Социјални аспект – нема примања – 7 бодова;
Социјални аспект – минимална примања по члану до 100,00 КМ – 6 бодова;
Социјални аспект – минимална примања по члану до 200,00 KM -5 бодова;
Социјални аспект – минимална примања по члану до 250,00 KM - 4 бода,
Социјални аспект – минимална примања по члану до 300,00 KM - 3 бодa,
Социјални аспект – стање на терену 0-4 бода;
Када кандидати при бодовању имају усти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац за пријаву на Јавни позив;
Koпија личне карте;
Овјерена кућна листа;
Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање;
Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености (копија здравствене књижице),
Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства;
Власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за подизање засада малине (копија ЗК изваадка или посједовног листа, као и уговор о закупу/кориштењу);

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир корисника за додјелу садница малине и система за наводњавање чине два представника општине и представник имплементатора пројекта УЖ „Подриње 1“.

Задатак комисије је:

Преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, те достављање исте Начелнику општине и УНДП-у.
Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Братунац и УНДП.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Братунац и службеној веб страници Општине Братунац.

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу садног материјала и система за наводњавање обавезни су присуствовати едукацији која ће бити организована у склопу активности пројекта.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац и заједно са документацијом предти у затвореној коверти такође у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са назнаком „За Јавни позив за додјелу садница малине“, а рок за подношење захтјева је 15 дана ( до 02.10.2019.год.) од дана објављивања Јавног позива.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац, или на број телефона 056/420-370 сваким радним даном од 10.00-14.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

 

Izvor: www.opstinabratunac.com