Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite

20.10.2022 Piše: urednik
Foto: CRS

Prenosimo saopštenje CRS-a.

Stranci pod međunarodnom zaštitom imaju potencijale i kvalifikacije koje doprinose napretku našeg društva, ali je potrebno podizanje svijesti o pripadajućim pravima ovih osoba, saradnja institucija na različitim nivoima vlasti ali i uključenje privatnog sektora – glavni je zaključak okruglog stola o uključenju u bosanskohercegovačko društvo stranaca sa statusom međunarodne zaštite.

Put tražitelja azila do stjecanja statusa je dug, težak i zahtjeva velike promjene u ličnom i porodičnom životu, stoga im treba ponuditi budućnost u kojoj mogu živjeti u prihatljivim uslovima i pružiti priliku da obnove svoje živote u novim okolnostima.  S druge strane, uzimajući u obzir da su sektori ključni za društveno-ekonomski razvoj ozbiljno ugroženi nedostatatkom kvalificirane radne, izbjeglice i stranci pod supsidijarnom zaštitom mogu značajno doprinjeti ublažavanju ovog izazova i društveno-ekonomskom razvoju naše zemlje stvaranjem odgovarajućih životnih uslova.

CRS

Na dvodnevnom skupu predstavljen je napredak u razvoju pravnog okvira: Pravilnik o načinu uključivanju u bh. društvo osoba pod međunarodnom zaštitiom te Informator o osiguranju pristupa pravima i obavezama izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini koji je donijelo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na proljeće ove godine, kao bi se olakšala njiihova primjena u praksi od strane lokalnih institucija, a ove osobe integrisane u društvo.

Okrugli stol je održan 18. i 19. oktobra u okviru projekta Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite koji finansijski podržava Vlada Švicarske Konfederacije koju zastupa Državni sekretarijata za migracije. Projekt se provodi sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa američkom humanitarnom organizacijom Catholic Relief Services Bosne i Hercegovine.

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 60 učesnika predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, kantonalnih ministarstva rada i socijlane politike, nauke i obrazovanja, Agencije za rad i zapošljavanje, zavoda i službi za zapošljavanje, porezne uprave, centara za socijalni rad, općina, predstavnika privatnog sektora te predstavnika UNHCR-a i Švajcarske ambasade.